Law x Tech the Legal Series EP5. Taxes

Meetup

Law x Tech the Legal Series EP5. Taxes

Meetup

28 Nov 2019 at 18:00 - 20:00

Free

Description

สิ่งที่ตามมาเคียงคู่กับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือดำเนินการเป็นนามบุคคล ก็คือ ภาษี และ ภาษีย่อมถือเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจ คำถามเบื้องต้นที่ตามมาก็คือ 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩𝐬 ต้อง
เสียภาษีอะไรบ้าง อัตราเท่าไหร่ ต้องทำยังไงจะลดภาระภาษีลงได้บ้าง? มีสิทธิประโยชน์อะไรที่ไปขอได้บ้าง?

มาเรียนรู้จากที่ปรึกษาด้านบัญชีและการวางแผนภาษี เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่า และการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อประเมินต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการรับงาน การหารายได้แต่ละส่วน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อาจมีจากการเป็น 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩𝐬 และหลักการวางแผนภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบกา
เพราะภาษีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกวางแผนภาษีให้เหมาะสม และใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มี และที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งและประโยชน์ได้

𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫:
- รับขวัญ ชลดำรงค์กุล (ขวัญ)𝐑𝐮𝐛𝐤𝐰𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐥𝐝𝐮𝐦𝐫𝐨𝐧𝐠𝐤𝐮𝐥
เป็นทนายความและเนติบัณฑิตไทย ทีมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย การวางแผนและ การให้คำแนะนำ กลยุทธ์ธุรกิจทางด้านกฎหมาย และการร่างสัญญาใน ประเทศไทย และระหว่างประเทศ ภายใน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (𝐂𝐋𝐌𝐕𝐓) มามากกว่า 𝟏𝟐 ปี และได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาของ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐤 ที่มีส่วนในการศึกษาการสร้างกรอบกฎหมายให้ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 ในภูมิภาค ด้วยการใช้มุมมองนักกฎหมายที่เข้าใจธุรกิจ และในปัจจุบันนอกจาก 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 ที่เปิดและดำเนินการที่ สปป ลาวมา 𝟑 ปีแล้ว ขวัญเปิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในนาม 𝐋𝐚𝐰𝐗𝐓𝐞𝐜𝐡 เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษา การวางแผนกลยุทธ์ การร่างสัญญาและเอกสารทางด้านกฎหมาย การขอใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการทางด้าน 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 ทั้ง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 𝐏𝟐𝐏 𝐋𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 และ 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 ในประเทศไทย และเป็นนักกฎหมายที่หาโอกาสพัฒนาวงการกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์สูงสุด

- จิญาดา พฤกษาชลวิทย (ซุ้ง)𝐉𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐫𝐮𝐤𝐬𝐚𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭 อดีตวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และนักวางแผนทางการเงิน ด้วยการเปิดบริษัท 𝐒𝐢𝐚𝐦 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ซึ่งมีความตั้งใจอยากให้คนไทยมีความรู้ด้านการเงินอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ปัจจุบันเป็นสมาชิกที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซุ้งได้ มีโอกาสบรรยายความรู้ทางด้านการเงิน และให้บริการให้คำปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงินและการวางแผนภาษี กับผู้ประกอบการ และผู้ประกอบธุรกิจ ในประเทศมามากกว่า 𝟑 ปี มากกว่า 𝟑𝟎 ครั้ง


Organized by